Hình Ảnh CMCVN Tham Dự Liên Hoan Mừng Hiến Lễ Tạ Ơn 2015
Tại Tỉnh Dòng Truyền Tin - Dòng Mân Côi Chí Hòa VN